شرایط استحقاق مقرری بیمه بیکاری (مشاوره )

بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است .

۱-دریافت کننده بیمه بیکاری مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی و کار باشد .

۲-مشمول قوانین استخدام کشوری ،لشکری و سایر قوانین و مقررات خاص نباشد.

۳-کارگر کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا ً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه ۱از طبقه اول وی انجام می گیرد نباشد .

۴-دریافت کننده بیمه بیکاری بیمه شده اجباری باشد .

۵-لیست ۳%حق بیمه بیکاری توسط کار فرما ارسال شده باشد .

۶ – افراد شاغل در کارگاههای با ماهیت دایم و مستمر قبل از بیکار شدن حداقل ۶ماه (کارگر دایمی یا در اثنا، قرارداد)سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد .

۷-تابعیت ایرانی داشته باشند

۸-بازنشسته و از کار افتاده کلی نباشند .

۹-آماده به کار باشد .

۱۰-ظرف ۳۰روز پس از بیکاری در خواست مقرری بیمه بیکاری خود را به دفتر کاریابی غیر دولتی تحت نظارت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نزدیکی محل کار خود ارایه نماید .

یادآوری ۱:مراجعه بعد از ۳۰ روز با عذرموجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا ۳ماه امکان پذیر خواهد دبود.
یاد آوری ۲:چنانچه متقاضی در آخرین روز مهلت ۳۰روزه برای ارایه در خواست مراجعه نماید و مدارک مود نیاز را به همراه نداشته باشد برای ارایه مدارک فقط یک روز کاری فرصت دارند .

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری
الف :مدارک عمومی :
۱-اصل کارت ملی
۲-اصل دفترچه بیمه
۳-اصل آ خرین مدرک تحصیلی
۴-اصل شناسنامه
۵- اصل گواهینامه های آموزشهای فنی و حرفه ای
۶-یک قطعه عکس
۴-اصل کارت پایان خدمت (طبق نامه شماره ۲۳۵۸۷۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷افراد فاقد پایان خدمت نیز مشمول بیمه بیکاری می گردند).

ب:مدارک اختصاصی :
دسته اول :کارگران اتمام قرارداد
افرادی که که تاریخ قرارداد کتبی آنها به پایان رسیده و کار فرما با آنها قرار داد جدید امضا نمی کند .
نکته مهم :
متقاضی دریافت بیمه بیکاری می بایست در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال داشته باشد .
۱-اصل قراداد (یکسال منتهی به بیمه بیکاری ) با امضا و مهر کارفرما تأیید شده باشد.
۲- اصل نامه عدم نیاز که با امضا و مهر کارفرما تأیید شده باشد .

تذکر :نامه عدم نیاز می بایست یک روز پس از اتمام قرارداد کار تنظیم گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

طرح بندی

رنگ بندی

رنگ اصلی سایت را انتخاب کنید

رنگ پس‌زمینه

پیش زمینه